ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภายในงาน มีการอบรมเชิงปฏบัติการ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวุ้นแฟนซี วิทยากรโดย อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม