ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล หัวหน้างานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม