ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม จำนวน 25 ราย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการประกันคุณภาพ ตำแหน่งและมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่บรรจุใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน ทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นเครือข่ายในการประสาน การทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ มี รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นวิทยากรในการอบรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม