ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ"

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรอบรมโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านงานสารบรรณสำหรับนักศึกษา อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม