ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม ได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และนักวิชาการศึกษา จากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ และคุณพัฑร์ แตงพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 85 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของความเป็นเมืองมรดกโลกอยุธยา ที่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลและผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม