ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม ได้รับเกียรติจาก คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ คุณพัฑร์ แตงพันธ์ คุณสาธิยา รื่นชล และคุณอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 63 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำชมโบราณสถาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม