ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคา 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม