ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาที่ใช้รองรับการประเมินวิทยะฐานะสายครูผู้สอน”สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 และ เขต2 จำนวน 100 คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากรการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม