ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน” สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในเขตอำเภอบางไทร จำนวน 20 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้บูรณาการเข้ากับวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพพิการโดยชุมชนและวิชาการให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานดำเนินกิจกรรม และมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย จัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม