ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาทางธุรกิจ “เส้นทางสู่ธุรกิจยุคใหม่ ในยุค 4.0”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) นำโดย อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา จัดสัมมนาทางธุรกิจ “เส้นทางสู่ธุรกิจยุคใหม่ ในยุค 4.0” โดยมี คุณพลชัย เพชรปลอด ผู้เชียวชาญด้านการประกอบธุรกิจ คุณภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์ ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ Cheewii คุณวรวิทย์ มีรีวี ผู้ประกอบการเจ้าของ แบรนด์ MR.BUC FOOD เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนามีความตระหนักและแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดขึ้น ณ ห้อง 47207 อาคารสวนหลวงค้างคาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม