ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานฯ จำนวน 78 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต และเรียนรู้การปรับตัวเข้าร่วมกับนักเรียนคนอื่นฝึกปฏิบัติตนให้เข้ากับกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน และเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม