ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มนอกสถานที่และได้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น การเข้าสังคม การเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเพื่อนได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการใช้กับชีวิตประจำวัน จัดขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม