ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 4 โดยจัดการนำเสนอผลงาน หลังจากที่นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ตามความสนใจของตัวนักศึกษา ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นในรูปแบบของการนำเสนอผลงาน ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คอยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต โดยมีนักศึกษาของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวฝึกประสบการวิชาชีพต่อไป จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม