ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน"

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน" โดยวิทยากร คือ คุณอารุณี วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน เกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2557 (ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ด้านการบริหารงานและบริหารคน เข้าใจถึงหลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม โดยถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่รายวิชาชนชั้นนำและผู้นำทางการเมือง โดยอาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ เป็นผู้สอน มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม