ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง และนางสาวเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” (ILL Management System - Interlibrary Loan on UC-TAL) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม