ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมทีมงานผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณบดี และรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นวิทยาการให้ความรู้ร่วมกัน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม