ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต เรื่อง “การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์อิศรา รุ่งทวีชัย อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ และอาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและความแตกต่างของนักเรียน เพื่อให้ครูผู้สอน เกิดการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนสามรถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรครู จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม