ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุมครั้งนี้มีผลการดำเนินการที่สำคัญ คือ 1. กำหนดคำนิยามอัตลักษณ์นักศึกษา2. กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 3. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงาน/โครงการหลัก4. เห็นชอบการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 5. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 6. เห็นชอบหลักการการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 7. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม