ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหา Best Practices ได้ตรวจเยี่ยมบอร์ดการจัดการความรู้ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลงานฯ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม