ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 2558

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4 โดยจัดการนำเสนองาน หลังจากที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่ตามความสนใจของตัวนักศึกษา โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คอยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต มีนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวฝึกประสบการวิชาชีพต่อไป จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม