ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” วิทยากรบรรยาย คือ อาจารย์สุนทรีย์ ชุ่มมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย พร้อมทั้งคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม