ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูล แนวปฏิบัติ และปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อวางแผนเตรียมการนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและเป็นการสร้างสัมพันธภาพในความร่วมมือผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูวิชาชีพในอนาคต จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม