ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์เพื่อความเป็นครู

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์เพื่อความเป็นครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยทัศนศิลป์ โดยมี อาจารย์เนธิมา สุวรรณวงศ์ อาจารย์นันทวัน เจ๊กจันทึก อาจารย์เกษมสันต์ ซ้วนขาว อาจารย์สถาพร เครือวัลย์ อาจารย์เบญจวรรณ ปาละพันธ์ อาจารย์ชวลิต ชูศรี และอาจารย์พิเชษฐ์ อยู่สด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม