ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาจำนวน 7 วาระ ประกอบด้วย การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 ราย และประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 รายการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม