ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21” สำหรับครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการทำเอกสารตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 เพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยะฐานะ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากรอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม