ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว และคุณชาตรี โสวรรณตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรู้เรื่องผักสมุนไพรพื้นบ้าน การเรียนรู้เรื่องผลไม้ปลอดสารพิษ และการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนสวนละอองฟ้า จังหวัดนครนายก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม