ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมคือ 1.ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย และนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 6 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) 2.ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาโทประจำภาคเรียนที่ 3/2561 และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 3.ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเงื่อนไข 4.ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณบัณฑิตศึกษา(คงคลัง) พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 5.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 6.นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม