ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาหลังสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2558

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คอยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต การฝึกสหกิจศึกษาเน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษามีการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จำนวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มีนักศึกษาของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัว ฝึกประสบการวิชาชีพต่อไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่เรียน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพจริง โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43107 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม