ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย และนางเดือนเพ็ญ สนแย้ม เข้าร่วมประชุม การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดลุสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นการพิจารณาร่างคู่มือประกันคุณภาพฯ ฉบับสมบูรณ์ รายองค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระยะต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม