ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น 2558

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4 โดยจัดการนำเสนองาน หลังจากที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่ตามความสนใจของตัวนักศึกษา โดยมีคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คอยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต และได้รับเกียรติจากคุณชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดอ่างทอง และคุณสุขุม สุรักษ์กิตติกุล อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย” จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม