ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสมัครงานของบัณฑิตจบใหม่” วิทยากรโดย อาจารย์จินดา ธำรงอาจาริยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 31108 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม