ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาศึกษาศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการได้ศึกษาการทำงานและการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงองค์กรต่างๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่จากสถานปฏิบัติการจริง และสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและแก้ไขได้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม