ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน วิทยากรโดย อาจารย์นิชนันท์ คงศรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ทางด้านบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง และทักษะการเตรียมพร้อมการทำงานในอนาคต รวมถึงได้รับแนวทางการให้คำแนะนำต่างๆ จากวิทยากร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม