ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริคแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัดบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงานได้ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ของทางกลุ่มองค์กร เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการผลิตใหม่ๆ มาปรับใช้ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand 4.0) ในด้านความพร้อมของบุคลากรระดับวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม