ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้คะแนนการจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ เป็น 2 ด้าน คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม “เทคนิคการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านพัฒนาการเรียนการสอน “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยมีคณะกรรมการผู้ให้ข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดขึ้น ณ โถง อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม