ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งกายและการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลของการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 รับฟังการบรรยาย ณ ห้อง 43107 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม