ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้ภาษาไทยและระดับของการสื่อสาร” วิทยากรโดย อาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 รับฟังการบรรยาย ณ ห้อง 43107 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม