ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายประทีป ศรีเพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) นายเสรี ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินกัลยา นางสาวสิริญญา โกษะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแนะนำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม (เป็นผู้ช่วยครู)และระเบียบเกี่ยวกับการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ สถานศึกษา โดย ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม