ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยวิทยากรโดย คุณภูสิทธิ พลายชมพู บรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือและตำราวิชาการระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์” โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทราบถึงวิธีการเตรียมต้นฉบับและตำราวิชาการ เพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ ทำให้มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการที่ชัดเจน โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม