ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

ด้วยกองกลาง (งานทรัพยากรบุคคล) สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ในการทบทวนการวิเคราะห์และประเมินค่างาน รวมทั้งการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี 2553ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นพี่เลี้ยง และหลังจากการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการวิเคราะห์ค่างานและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในระดับชำนาญการต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม