ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์พิเศษ ปิ่นเกตุ และ รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม