ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปจำนวน 55 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ถูกต้อง รวมทั้งความร่วมมือในการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม