ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ แนะนำสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562, รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามงบประมาณ ไตรมาส 1-3/2562, แจ้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามงบประมาณ ไตรมาส 4/2562 และแจ้งปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม หมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม