ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้แนวทางและวิธีการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จัดขึ้น ณ ห้อง3001 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม