ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยากรโดย คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม