ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ แจ้งปฏิทินการดำเนินการและกำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนการตรวจประเมินจริง (Pre-Audit) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช(ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม