ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชน

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุ เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ก่อนการอบรมจริง โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินอบรมใน 5 พื้นที่ คือ 1.ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 2.ชุมชนอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 3.ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยความดูแลของ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม