ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะวิชา ทั้ง 4 คณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง พิจารณาการจัดกิจกรรมหล่อเทียน และการจัดกิจกรรมถวายเทียน ประจำปี พ.ศ.2562

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม