ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้ ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม ประธานกรรมการ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ดร.พรเทพ รู้แผน นายกนก คล้ายมุข นางสาวมาลา ภาคาทิน นายปณิธาน บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (อาคารบันฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม