ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การฟัง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับครู โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง ผศ.จันจิรา หาวิชา อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์พัชนี บุญรัศมี อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง และอาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม